Trang chủ Tin tức Kiến thức cho doanh nghiệp Giải pháp quản lý thi công xây dựng toàn diện trên phần mềm Faceworks

Giải pháp quản lý thi công xây dựng toàn diện trên phần mềm Faceworks

17/12/2022 | 914 lượt xem

Quản lý thi công xây dựng công trình là nhiệm vụ không thể tách rời trong công tác quản lý dự án. Bài viết sau đây giới thiệu nội dung quản lý thi công xây dựng công trình đầy đủ, chi tiết nhất theo quy định hiện hành cùng giải pháp quản trị hoàn hảo, toàn diện trên phần mềm Faceworks.

 

Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình 

Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm các hoạt động chủ chốt: 

 • Quản lý chất lượng xây dựng
 • Quản lý tiến độ xây dựng
 • Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình
 • Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng
 • Quản lý môi trường xây dựng

 

Trong đó hoạt động quản lý chất lượng xây dựng được thực hiện theo các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng của Nghị định 46/2015/NĐ-CP và văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

Ảnh 1. Quản lý thi công xây dựng công trình là 1 trong những nhiệm vụ chủ chốt của công tác quản lý dự án xây dựng.

  

Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình gồm có các hoạt động quản lý như lựa chọn, phê duyệt biện pháp thi công, kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình, tổ chức thi công giám sát nghiệm thu trong quá trình xây dựng, kiểm định chất lượng công trình, lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình.  

 

Trong quá trình quản lý thi công xây dựng xây dựng, Nhà thầu thi công xây dựng cần có hệ thống quản lý chất lượng để thực hiện nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình.

Chủ đầu tư phải tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo nội dung quy định. Nếu Chủ đầu tư không có tổ chức Tư vấn giám sát đủ điều kiện, năng lực theo quy định thì phải thuê tổ chức Tư vấn giám sát thi công xây dựng có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thực hiện. Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu công trình còn Nhà thầu thiết kế sẽ thực hiện giám sát tác giả đúng theo quy định về quản lý dự án xây dựng.

 

Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình

Mọi công trình xây dựng trước khi triển khai phải được lập tiến độ thi công xây dựng. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ lập tiến độ thi công xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các công việc cần thực hiện nhưng phải bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã phê duyệt.

 

Trách nhiệm của Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công xây dựng, tổ chức Tư vấn giám sát và các bên có liên quan là phải theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình. Đồng thời điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án.

 

Nếu xét thấy tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì Chủ đầu tư sẽ phải báo cáo người quyết định đầu tư để đưa ra quyết định việc điều chỉnh tổng tiến độ của dự án. Ngoài ra, trong quản lý thi công xây dựng, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng được khuyến khích trên cơ sở bảo đảm chất lượng công trình. Nếu việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án, Nhà thầu xây dựng sẽ được xét thưởng tùy theo điều kiện hợp đồng. Ngược lại, bên kéo dài tiến độ xây dựng gây thiệt hại sẽ phải bồi thường thiệt hại và bị phạt vi phạm hợp đồng.

 

Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình

Việc quản lý thi công xây dựng công trình phải thực hiện theo khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công xây dựng, tổ chức Tư vấn giám sát theo thời gian hoặc từng giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng đã ký.

 

Trong trường hợp có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế hay dự toán xây dựng công trình được duyệt thì Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý. Riêng đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, đưa ra quyết định.

 

Khối lượng phát sinh được Chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình. Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán.

  

Ảnh 2: Quản lý thi công xây dựng cần chú trọng đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công trình xây dựng.

   

Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng

 

Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công và công trình trước khi thi công xây dựng. Nếu các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

 

Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

 

Nhà thầu thi công xây dựng, Chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Nếu phát hiện có vi phạm về an toàn lao động trong quá trình quản lý thi công xây dựng thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Theo quy định, Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

 

Bên cạnh đó, Nhà thầu thi công xây dựng cũng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động khi sử dụng lao động trên công trường.

 

Khi xảy ra sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại gây ra.

 

Quản lý môi trường xây dựng

Theo quy định, Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

 

Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. Nhà thầu thi công xây dựng cũng như Chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng trong quản lý thi công xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

 

Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

  

Ảnh 3: Phần mềm Faceworks – giải pháp quản lý dự án, quản lý thi công xây dựng toàn diện, tập trung trên một màn hình duy nhất.

  

Phần mềm quản lý thi công xây dựng Faceworks – giải pháp quản trị toàn diện và hoàn hảo

Với phần mềm Faceworks, lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng quản lý dự án một cách toàn diện, tập trung trên một màn hình với tất cả quy trình được số hóa. Nhân viên, cán bộ thực hiện công tác thi công xây dựng có thể thực hiện các tác vụ, gửi đề xuất, báo cáo ngay trên điện thoại di động. Tiến độ dự án luôn được theo dõi sát sao theo thời gian thực tế và lãnh đạo dễ dàng đọc, thẩm định và phê duyệt hồ sơ, tài liệu mọi lúc mọi nơi. 

 

Phần mềm quản lý thi công xây dựng Facework được thiết kế tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu, đặc thù doanh nghiệp, cung cấp hệ thống tính năng hữu ích phục vụ công tác quản lý dự án xây dựng gồm:

 • ​​Quản lý cơ cấu tổ chức
 • Quản lý danh sách template các công việc cần thực hiện
 • Quản lý công việc cần thực hiện, giao việc, cập nhật tiến độ thực hiện công việc
 • Quản lý danh mục hồ sơ, tài liệu
 • Quản lý thanh toán 

 

Với kinh nghiệm triển khai tích lũy nhiều năm, hệ thống báo cáo trên phần mềm Faceworks ngày càng trở nên ưu việt với đầy đủ công cụ hỗ trợ như sau:

 • Báo cáo phương án kế hoạch triển khai và thực tế triển khai theo từng dự án
 • Báo cáo tổng hợp dự án
 • Báo cáo sản lượng thực hiện
 • Báo cáo công nợ 
 • Báo cáo tổng hợp công việc của cá nhân
 • Báo cáo biểu đồ tình trạng hoàn thành công việc
 • Báo cáo thu chi, công nợ, dòng tiền

 

Phần mềm Faceworks hiện có 2 phiên bản Thiết kế tiêu chuẩn và Thiết kế nâng cao. Bản Thiết kế tiêu chuẩn bao gồm đầy đủ các chức năng phần mềm theo yêu cầu của quý khách hàng, tuy nhiên giao diện là giao diện tiêu chuẩn của phần mềm Faceworks. Còn bản Thiết kế nâng cao bao gồm đầy đủ các chức năng phần mềm theo yêu cầu của quý khách hàng, và giao diện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

 

Hãy gọi vào số hotline 0974 69 6600 ngay hôm nay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí và trải nghiệm giải pháp quản trị tối ưu trong lĩnh vực quản lý dự án, thiết kế, thi công công trình xây dựng. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ TIT

(Tit Technology And Service Joint Stock Company)

🏢 Tầng 16 – Vinaconex 6 – Ngõ 475 Nguyễn Trãi – Hà Nội

🏘31/45A Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, Tp.HCM

📧 info@tit-vn.com

🌏 https://Faceworks.vn/

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT